Castell de Palol de Revardit
El Revardit
Ajuntament Palol de Revardit
Pou del Glaç
Can Borrell i Rutes de Salamina
Agenda web
23/03/2020
Davant la situació d'excepcionalitat en relació amb el Cornonavirus Covid-19, s'ha decidit SUSPENDRE EL CALENDARI DE COBRAMENT en relació amb la recaptació dels tributs per part del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
Fins que no es resolgui la situació d'alarma, es deixa en suspens la tramitació del cobrament de tributs que havia de començar el proper 1 d'abril ni es carregaran rebuts al banc a 5 de maig.
Quan hi hagi un nou calendari, s'avisarà oportunament.


16/03/2020
 

L’Ajuntament de Palol de Revardit, entre el 16 i el 27 de març de 2020, suspèn l’atenció presencial i ofereix únicament atenció telefònica i telemàtica per a la realització de consultes i de tràmits pels següents mitjans:

Atenció telefònica en el 972 594 448, de les 9 del matí fins a les 2 de la tarda.

Informació telemàtica: www.palol.cat

Correu electrònic: ajuntament@palol.cat
16/03/2020

El Sr. Jordi Xargay i Congost, Alcalde de l’Ajuntament de Palol de Revardit

 

INFORMO

 

Atesa la necessitat d’evitar la propagació del coronavirus Covid-19 i en compliment d’allò establert al Reial decret 463/2020, de 14 de març, de declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, els ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les següents activitats:

a)        Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.

b)        Assistència a instal·lacions sanitàries.

c)        Desplaçament al lloc de treball per a la seva prestació laboral, professional o empresarial.

d)        Tornar al lloc de residència habitual.

e)        Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

f)         Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances.

g)        Per causa de força major o per situació de necessitat.

h)        Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa, que haurà de fer-se individualment, llevat que s’acompanyi persones amb discapacitat o per una altra causa justificada.

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per a repostar en gasolineres o estacions de servei.

Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de l’autoritat.

 

La qual cosa es comunica per al seu coneixement general i compliment.

13/03/2020
En relació amb l'afectació del COVID-19, i seguint les recomanacions del Comitè Tècnic del Pla de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) per emergències associades a malalties transmissibles, l'Ajuntament de Palol de Revardit informa que se suspenen les activitats que es portaven a terme al local polivalent de la Banyeta i al  Casal de la Gent Gran del Castell, i queden tancats el Dispensari local i la Sala d'exposicions, al menys fins al divendres 27 de març de 2020.


08/01/2020
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, per Resolució de l'àrea de Medi Ambient, ha concedit a l'Ajuntament una subvenció 3.508,29 euros dins del programa de suport a actuacions en matèria forestal i de prevenció d'incendis, exercici 2019, destinada a la campanya de suport als ajuntaments de menys de 1.000 habitants per a treballs de manteniment de franges de protecció perimetrals, zones verdes i parcel·les interiors.

Página 3 de 52
Previsió Palol