Edictes

Exercici: 2024 Bop: 62-0 Edicte: 2329 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Informació pública per a noves activitats i construccions en sòl no urbanitzable (Exp. X2024000025)
Exercici: 2024 Bop: 49-0 Edicte: 1862 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Exposició pública del compte general de l'exercici 2022
Exercici: 2024 Bop: 41-0 Edicte: 1571 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació definitiva del pressupost general de la corporació, la plantilla de personal i la massa salarial del personal laboral per a l'exercici 2024
Exercici: 2024 Bop: 22-0 Edicte: 677 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació inicial del pressupost municipal i la plantilla de personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 247-0 Edicte: 11277 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació definitiva de la modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 224-0 Edicte: 9719 CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY - Aprovació de dos convenis de delegació de competències de contractació i direcció d'obra de l'Ajuntament de Palol de Revardit al Consell Comarcal del Pla de l'Estany
Exercici: 2023 Bop: 214-0 Edicte: 9471 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 199-0 Edicte: 8511 CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY - Addenda del Conveni de cooperació per a la delegació de les facultats de prestació del servei de jardineria, manteniment d'espais verds, manteniment de recs, neteja de vials públics i franges perimetrals contra incendis de l'Ajuntament de Palol de Revardit a favor del Consell Comarcal del Pla de l'Estany
Exercici: 2023 Bop: 184-0 Edicte: 7991 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Extracte del decret d'Alcaldia de l'Ajuntament de Palol de Revardit de 19 de setembre de 2023, de convocatòria d'ajuts per a despeses escolars del curs 2022/2023 (Convocatòria BDNS 717228)
Exercici: 2023 Bop: 176-0 Edicte: 7773 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 2/2023
Exercici: 2023 Bop: 162-0 Edicte: 7219 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació definitiva del Projecte executiu d'una planta de generació fotovoltaica al pavelló municipal
Exercici: 2023 Bop: 162-0 Edicte: 7205 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació definitiva del Projecte de condicionament i millores a la zona esportiva
Exercici: 2023 Bop: 156-0 Edicte: 7037 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 2/2023
Exercici: 2023 Bop: 140-0 Edicte: 6002 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Cartipàs municipal 2023-2027
Exercici: 2023 Bop: 109-0 Edicte: 4639 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació inicial del Projecte executiu d'una planta de generació fotovoltaica al pavelló municipal
Exercici: 2023 Bop: 109-0 Edicte: 4637 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Informació pública del Projecte de condicionament i millores a la zona esportiva
Exercici: 2023 Bop: 100-0 Edicte: 4196 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Convocatòria per a l'elecció del càrrec de jutge/essa de pau titular i substitut/ta
Exercici: 2023 Bop: 66-0 Edicte: 2735 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Exposició pública de la modificació puntual núm. 23 del Text refós de les Normes complementàries i subsidiàries de planejament
Exercici: 2023 Bop: 59-0 Edicte: 2255 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - informació pública del compte general de l'exercici de 2021
Exercici: 2023 Bop: 53-0 Edicte: 2011 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 34-0 Edicte: 1246 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 248-0 Edicte: 11824 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Convocatòria i bases del procés selectiu d'estabilització
Exercici: 2022 Bop: 241-0 Edicte: 11048 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 3/2022
Exercici: 2022 Bop: 219-0 Edicte: 10102 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 3/2022
Exercici: 2022 Bop: 178-0 Edicte: 8231 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 23 del text refós de les normes complementàries
Exercici: 2022 Bop: 162-0 Edicte: 7657 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Delegació de funcions de l'Alcaldia per a la celebració d'un matrimoni civil
Exercici: 2022 Bop: 141-0 Edicte: 6552 AJUNTAMENT DE VILAFANT - Aprovació inicial dels projectes: Projecte de reparació de les voreres dels carrers Ciutadella, la Vinya, Palol, Migdia, Requesens, Escoles i Plaça dels Rajolers i Projecte d'instal·lació d'una nova canonada d'abastament d'aigua potable al nucli de Palol Sabaldòria
Exercici: 2022 Bop: 141-0 Edicte: 6525 CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY - Aprovació de conveni i acceptació de la delegació de competències i prestació d'assistència tècnica en matèria d'enginyeria i arquitectura entre el Consell Comarcal del Pla de l'Estany i els ajuntaments de Cornellà del Terri, Fontcoberta, Palol de Revardit, Serinyà i Vilademuls
Exercici: 2022 Bop: 135-0 Edicte: 6376 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació definitiva del Projecte constructiu d'abastament d'aigua potable en alta des de Camós fins a Palol de Revardit
Exercici: 2022 Bop: 100-0 Edicte: 4518 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana